Merits academics d’Eduard Nicol

juan manuel silva camarena
1991

 

Información curricular del progfesor Eduardo Nicol publicada en el libro
Angel Castiñeira (ed.), Eduard Nicol: Semblanza d’Un Filosof
Barcelona: Acta,  Fundació per a les idees i les arts, Barcelona, 1991 [pp. 161-169].

 

 

I. Grau acadèmic:

 

Doctor en Filosofia per la Universidad Nacio­nal Autónoma de México.

Doctor honoris causa per la Universitat Autò­noma de Barcelona (1984).

 

II.


Professor emèrit de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni­versidad Nacional Autónoma de México (UNAM);

Degà del Colegio de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras.

Degà del profesorado de carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Medalla i diploma del premi Justo Sierra de la UNAM (1948).

Medalla i diploma deIs 25 anys de magisteri a la UNAM (1965).

Medalla i diploma dels 35 anys de magisteri a la UNAM (1975). Premi Universidad Nacional (Mèxic, 1986).

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (1988).

 

III.


Membre numerari de l'Institut Intemational de Philosophie (París).

Membre fundador de l'Association Guillaume Budé (París).

Fellow de la Guggenheim Foundation (Nova York).

Membre de la International Phenomenological Society (EVA). Director adjunt de la revistaPhilosophy and Phenomenological Research (EVA).

Ex-secretari general de la Fundació Bernat Metge (Barcelona).

Membre fundador de la Sociedad Mexicana de Filosofía.

Membre fundador de l'Asociación Filosófica de México, A.C.

 

IV. Altres dades

Becat pel Departament of Cultural Relations deIs EVA per a un treball d'investigació a Nova York (1943).

Becat per la Rockefeller Foundation dels EVA per a un tre­ball d'investigació a Mexic (1945).

Becat per la Guggenhein Foundation dels EVA per a un tre­ball d'investigació a Nova York i a Europa (1958, 1959).

 

V. Tasca academica

a) Des del seu ingrés al professorat de la UNAM (febrer de 1940), va exercir les càtedres   següents, amb la categoria de titular:

─Psicologia de l'adolescencia.
―Historia de la filosofia grega.
─Teoria del coneixement.
─Metafísica.

b) El 1941 va fundar, en co∙laboració amb el Dr. Eduardo Gar­cía Máynez, el Centro de Estudios Filosóficos a la Facultad de Filosofía y Letras de la VNAM. Durant cinc anys, fou se­cretari (sense remuneració) d'aquest Centre, que després es convertí en institut adscrit a la Coordinación de Humani­dades (actualment s'anomena Instituto de Investigaciones Filosóficas).

c) El 1941 va fundar, en co∙aboració amb el Dr. García Máy­nez, la revista Filosofía y Letras, organ científic de la Facul­tat, publicació de la qual fou secretari fins al 1946.

d) El 1954 va fundar Diánoia, Anuario Internacional de Filo­sofía, organ de l'Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, i dirigí aquesta publicació durant dos anys (sen­se remuneració).

 e) El 1946 va fundar, i dirigí fins a la seva mort, el Seminario de Metafísica, el primer que es constituí a la Facultad de Fi­losofía y Letras com a institució dedicada a la investigació.

 

 VI. Cursos i conferencies acadèmiques a Mèxic i a l'estranger

 

1. A la UNAM:


1942: Sociedad Mexicana de Filosofía, a la Facultad de Fi­losofía y Letras: sobre psicologia de les situacions vi­tals.

1942: Paranimf: sobre el Centenari de San Juan de la Cruz. Facultad de Filosofía y Letras, cursos d'hivern: sobre caracterologia de l'artista.

1954: Facultad de Filosofía y Letras, cursos d'hivern: cur­set sobre el sentit de la filosofia.

1957: Facultad de Filosofía y Letras: sobre metafísica de l' expressió.  

1957: Facultad de Filosofía y Letras: conferencia dins del cicle del Centenar d'Auguste
Comte.

1967: Auditori d 'Arquitectura , al ciele organitzat per la UNAM: sobre la responsabilitat de l'universitari.

1969: Auditori d'Arquitectura, al ciele organitzat per l'Ate­neo Cultural de la Escuela de Arquitectura, sobre el tema general de la problematica de l'home: «El hom­bre y la duda».

1975: Facultad de Filosofía y Letras, cielo de invierno: so­bre historia i ciencia de 1'home.

1977: Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, conferència de la clausura del cicle: “La filosofía de Eduardo Nicol”: «Filosofía académica».

1977: Facultad de Filosofía y Letras, resposta a l'homenat­ge de la Facultat amb motiu dels 70 anys.

1978: Facultad de Filosofía y Letras, conferencia del cicle profesores escritores: «El filósofo, artífice de la pala­bra».

1979: Unidad de Seminarios del Vivero Alto, presidència de l'última sessió de l'homenatge a Alfonso Reyes: «Re­yes y el mundo clásico».

1980: Oaxtepec, Morelos, conferencia al I Coloquio de Pro­fesores de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Le­tras: «La ciencia de la historia y la historicidad de la ciencia).

1981: Facultad de Filosofía y Letras, conferencia de les Jor­nadas Kantianas: «La revolución kantiana”.

1983: Facultad de Filosofía y Letras, conferencia inaugural del II Coloquio de Profesores de la Facultad de Filo­sofía y Letras: “La presencia del pasado”.

1983: Asociación Filosófica de México, a l'antic Palacio de la Escuela de Medicina, conferencia inaugural del II Congreso Nacional de Filosofía: «Discurso sobre el método”.

1985: Asociación Filosófica de México, Universidad Autó­noma de Guadalajara. Conferencia inaugural: «Crisis de la educación y filosofía».

1986: Universidad Nacional Autónoma de México. Congrés: El Humanismo en México en las Vísperas del Siglo XXI. Conferencia: «Humanismo y ética».

1986: “Ética y política”. Conferencia inaugural per al II En­cuentro de Filósofos Hispano-Mexicanos, La Coru­nya, Galícia (Espanya).

1987: «Homenaje a Edmundo Husserh. Conferencia inau­gural del cicle dedicat a commemorar els 50 anys de la mort d'Edmund Husserl. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

1987: «Homenaje a Edmundo Husserl”. Conferencia inau­gural del cicle dedicat a commemorar els 50 anys de la mort d'Edmund Husserl. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

1988: «Homenaje a Edmundo Husserh. Conferencia inau­gural del cicle dedicat a commemorar els 50 anys de la mort d'Edmund Husserl. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

1988: “Origen y crisis del humanismo”. Conferencia inau­gural del congrés Humanismo y Sociedad. Instituto Nacional de la Nutrición, México.

1988: Paraules d'agraiment. Simposi sobre La Filosofía de Eduardo Nicol. Homenatge en el seu vuit;mte aniver­sari. Facultad de Filosofía y Letras, UNAN.

1989: «La fase culminante del desencanto». Homenatge a Eduard Nicol, organitzat per l'Ateneo Español. Mexic.

1989: «La paz». Facultad de Filosofía y Letras de la Uni­versidad Nacional Autónoma de México.

1989: Paraules d'agraiment. Homenatge als mestres de l'exili republica, organitzat per la Universidad Na­cional Autónoma de México, a l'Antiguo Colegio de San Ildefonso. Mèxic.

1989: «Lenguaje, conocimiento y realidad». Conferencia inaugural del V Congreso Nacional de Filosofía. Aso­ciación Filosófica de México. Auditorio de la Escuela Normal Superior. Jalapa, Veracruz.

 

 

2. En d'altres universitats de Mexic:

 

1942: Curset a la Universidad de Morelia, Michoacán.

1950: Conferencia a la Universidad de Hermosillo, Sonora.

1954: Curset a la Universidad de Nuevo León, Monterrey. 1960: Curset a la Universidad de San Luis Potosí.

1973: Conferencia a la Universidad Iberoamericana, dins d'un ciele organitzat al voltant del tema de la comu­nicació.

1975: Curset a la Universidad de Guanajuato (Preparatoria de Celaya), sobre historia i ciencia de l'home.

1975: Conferencia a la Escuela de Filosofía de la Universi dad Intercontinental: «El hombre nuevo de la filoso­fía griega».

3. A l' estranger:


   
  1. Hispanoamerica:

  ─Universidad de San Carlos, Guatemala. Cursos especiales (1947, 1948, 1950, 1951 i 1952).

  ─Universidad Central de Venezuela, Caracas. Curset (1950).

  ─Cuba: Sociedad Cubana de Filosofía. Conferencia (1953).
  Universidad de La Habana. Curset (1954).
  Sociedad Cubana de Filosofía. Conferencia (1954).
  Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Cur­set (1954).

  ─Universidad de Santiago de Chile. Curset (1956).

  ─Argentina: Cátedra Alejandro Kirn, Buenos Aires. Cur­set 1956).

  ─Universidad de la Plata. Conferencia (1956).

  ─Sociedad Argentina de Filosofía. Conferen­cia (1956).

  ─Facultad de Filosofía y Letras de la Univer­sidad de Buenos Aires. Curset (1956).

  ─Uruguai: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, Montevideo. Curset (1956).

  ─Facultad de Derecho de l'ací damunt es me­tada.

  ─Conferencia (1956).

   ─Paranimf de la Universitat. Conferència (1956).

   

  2. Als Estats Units i Canada:

  ─Universitat de Yale. Conferencia al Primer Congrés inte­ramerica de Filosofia (1943).

  ─Universitat de Boston. Conferencia (1943).

  ─Universitat de Columbia, Nova York. Conferencia (1959).

  ─Universitat de Yale. Conferencia (1959).

  ─Universitat de Wesleyan, Connecticut. Dues conferencies
      (1959).
  ─Universitat de Laval, Quebec. Conferencia al Congrés Interamerica de Filosofia (1967).


  3. A Europa:

  ─Ambrosianeum de Mila. Conferencia (1959).

  ─Universitat de Genova. Conferencia (1959).

  ─Societat Italiana de Filosofia. Conferencia (1959).

  ─College Philosophique de París. Conferencia (1959).

  ─Societat Belga de Filosofia. Conferencia (1960).

  ─Institut d'Alts Estudis de Belgica. Conferencia (1960).

  ─Facultat de Filosofia de la Universitat de BrusseHes. Confe­rencia (1960).

  ─Universitat de Helsinki, Finlandia. Conferencia «Connaissan­ce et Reconnaisssance», durant les sessions de treball de.l'Institut International de Philosophie (1970).

  ─Universitat de Zagreb, lugoslavia. Conferencia: «Pluralityand Truht», durant les sessions de treball de l'lnstitut Inter­national de Philosophie (1974).

 

VII. Publicacions

a) Llibres originals:
 

Psicología de las situaciones vitales, FCE, Mexic, 1941.
2a. edició: FCE, Mexic, 1963.
3a. edició: FCE, Mexic, 1975.

La idea del hombre, Stylo, Mexic, 1946.

Historicismo y existencialismo. La temporalidad del ser y la ra­zón, El Colegio de México, 1950.
2a. edició: Tecnos, Madrid, 1960.
3a. edició: FCE, Mexic, 1981.

La vocación humana, El Colegio de México, 1953.

Metafísica de la expresión, FCE, Mexic, 1957.

El problema de la filosofía hispánica, Tecnos, Madrid, 1961.

Los principios de la ciencia, FCE, Méxic, 1965.
2a. edició: FCE, Méxic, 1974.
                                                            .J
El porvenir de la filosofía, FCE, Méxic, 1972.
2a. edició: FCE, Mexic, 1974.

Metafísica de la expresión, FCE., Mexic, 1974 (nava versió). primera reimpressió: 1989.

La primera teoría de la praxis, UNAM, Mexic, 1978.

La reforma de la filosofía, FCE, Mexic, 1980.

La agonía, de Proteo, UNAM, Mexic, 1981.

La revolución en la filosofía. Crítica de la razón simbólica, FCE, Mexic, 1982.

Ideas de vario linaje, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.

Formas de hablar sublimes: filosofía y poesía, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.b) Traduccions:

Werner Jaeger, Demóstenes, FCE, Mexic, 1945.

Ernst Cassirer, El mito del Estado, FCE, Mexic, 1947. Fragments de pre-socratics, text grec i traducció, inclosos a l'obra Los principios de la ciencia.

c) Treballs monografics:

AIguns deIs treballs d'aquesta índole, publicats a revistes de filosofia, principalmente de Mexic:

Filosofía y Letras
Cuadernos americanos
Diánoia
Thesis
Teoría

i a l' estranger:

Revista de la Universidad de La Habana
Realidad, Buenos Aires
Philosophy and Phenomenological Research, EUA -Giornale di Metafísica, Italia
Filosofia dellá Scienza, Italia
Revue de Métaphysique et de Morale, París
Revue de l'Université de Bruxelles, Belgica
Logique et Analyse, Belgica
Diálogos, Universidad de Puerto Rico

 

d) Treballs sobre la filosofia d'Eduard Nicol:

─González, Juliana, La metafísica dialéctica de Eduardo Ni­col, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.
─Sánchez Vázquez Adolfo, Bonifaz Nuño, Juliana González et al, El ser y la expresión, Universidad Nacional Au­tónoma de México, 1990. Textos del simposi «La Fi­losofía de Eduardo Nicol», organitzat com a home­natge en el seu vuitante aniversari per la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el gener de 1988.

 

 

 


MENU